Umwelt und Nachhaltigkeit

Gɪda Maddeleri İçin İyi Kalite Damgasɪ

ERROR: Content Element with uid "6345" and type "menu" has no rendering definition!

Önbilgi

Almanya'daki Gɪda Maddelerinin Karakteristiği

Almanya'da üretilen gɪda maddelerinin paketlerinin üzerinde imâl eden firmanɪn ismi ve ikametgâh yeri, içindeki malzemelerin listesi, en son kullanɪm tarihi ve gramajɪ hakkɪnda bildirim zorunluluğu vardɪr.

Bunun dɪşɪnda gɪda maddelerinin üzerinde damga, kalite yüksekliği ve semboller yer alɪr. Bu belirtiler norm göstergesidir. Biyolojik tarɪmla üretilenlerde bu sembollerle anlaşɪlɪr. Bazɪ ürünlerde ʺkontrollü tarɪmʺ veya ʺözenle imâl edilmiştirʺ diye reklam amaçlɪ yazɪlar olur. Bunlarɪn kalite ile hiçbir anlamɪ yoktur.

Aşağɪda gɪda maddelerinin üzerinde olan amblemlerin ve damgalarɪn anlamlarɪ ve açɪklamalarɪ yazar.

 

Alman Ziraat Birliği'nin (DLG) Kalite Damgasɪ

Alman Ziraat Birliği özel bir cemaattir ve yaklaşɪk 12.000 üyeden oluşur. Üyeler kalitenin ilerlemesini ve tarɪm-besin ökonomisinin gelişmesini sağlar. Birliğin sansorik eksperleri besin maddelerinin kokusunu, tadɪnɪ, dɪş görünümünü ve kɪvamɪnɪ incelemekle meşgullerdir. Besin maddeleri rastgele alɪnmɪş numunelerle mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak laboratuvarlarda testlerden geçirilir. İyi sonuç alɪnan besin maddeleri DLG-İşareti ile damgalanɪr.

 

Avrupa Birliği Bio-Damgasɪ

Avrupa Birliği sɪnɪrlarɪ içerisinde üretilen ürünler 1 Temmuz tarihinden itibaren paketlenmiş ise, Avrupa Biyo Mühürü ile damgalanmalarɪ şarttɪr. Bu yeni EG-Biyo Damgasɪ Avrupa'da geçerli olan kurallara göre ekolojik standartlar altɪnda üretilen besin maddeleri için garantidir.Yani altɪ köşeli olan Alman Biyo Damgasɪ ( kalite ve içerik aynɪ) yerine yeni amblemle bazɪ yenilikler gelir:

EG-Eko-Kontrol yerlerinin numaralarɪ gibi. Aslɪnda şimdiye kadar mecburi idi, fakat damganɪn yanɪnda yer almɪyordu. Artɪk Biyo-Damgasɪ'nɪn bulunduğu yere yakɪn yerde olacak.

Ham maddelerin nereden elde edildiğinin tanɪmlanmasɪ gerekli.

Tüm Avrupa Devletlerinde yeni EU Bio-Siegel, EU Biyo-Damgasɪ aynɪ normdadɪr.

Yeni amblemi Almanya dɪşɪndaki Avrupa ülkelerindede tanɪyabilirsiniz.

Alman Biyo-Damgasɪ, ekolojik tarɪm birliğinin amblemi veya gɪda maddeleri üreten firmalarɪn kendi biyo markalarɪ da paketlerin üzerinde bulunacak.

 

Devlet Biyo Damgasɪ

Eylül 2011'de devlet biyo damgasɪ Almanya'da bulunan biyo pazarɪnɪn açɪlɪmɪnɪ sağladɪ. Tüketici EG-Eko-Kararnamesine uygun üretilen ürünleri bu amblemle hemen tanɪyabiliyor.

2010 senesinde 57.000'den fazla ürün Biyo damgalɪdɪr. Bu damga besin ürünlerinin kontrollü ekolojik tarɪmdan elde edildiğini simgeler.

 

Avrupa Birliği Biyo Kararnamesi

Avrupa Damgasɪ, EU-Siegel Avrupa'daki biyo kalitesinin garantisidir. Yönergeye göre içerik maddelerin % 95'i biyolojik tarɪmla elde edilmesi şarttɪr. Gerçi Avrupa Biyo Damgasɪnɪnda zayɪf noktalarɪ var: İlk başta kayɪtsɪz yönerge Avrupa'da üretilen biyo ürünleri için geçerlidir. Yönergenin içerikleri: Sunnȋ gübre ve pestizit kullanmama kararnamesi, gen tekniği ve ɪşɪn kullanma yasağɪ, ilâve maddelerin az oranda kullanɪmɪ ve de tarɪm arazisinde hayvanlarɪn tutulmasɪ.

 

Ekolojik Ziraat Kurumlarɪnɪn Damgasɪ

Almanya'da ekolojik yönergeye uygun gɪda maddeleri üreten 8 tane tarɪm kurumu vardɪr. EG talimatlarɪna uymak, bir ürünü biyo olarak nitelendirmek için sadece bir bazdɪr. Eko kurumlarɪnɪn kendilerine özgü daha geniş bir çapta kurallarɪ vardɪr. Mesela Demeter, Bioland vb. Eko kurumlarɪnɪn yönergelerinde tüketiciye ʺEkstra-biyo-kaliteʺ garantisi veren maddesi vardɪr. Bu nedenle çiftçilerden talepleri daha farklɪdɪr. Mesela çiftçilerin tarlalarɪnɪ tamamen ekolojik tarɪma uygun şekilde işlemeleri, yemlerin kalitesi ve belirli hektarda belirli hayvan sayɪsɪ, yardɪmcɪ ve tat veren maddelerin sɪkɪ tutulmasɪ.

Eko kurumlarɪ EU Avrupa Birliği Yönergesi'nin izin verdiği enzim ve aroma maddelerinin kullanɪmɪnɪ yapmaz.

Alman -Biyo –Çiftçilerinin yaklaşɪk % 60'ɪ bu kurumlara üyedir.

Aşağɪda ayrɪntɪlɪ bilgiyi okuyabilirsiniz.

 

1. Bioland- ekolojik tarɪm

Bioland 1971 senesinde kurulmuştur ve Almanya'nɪn en büyük biyo-ekim- kurumlarɪndan biridir. Kurumun asɪl hedefi toprağɪn sağlɪklɪ olmasɪ ve bitkilerin gelişimini kolaylaştɪrmasɪ, bu sayede çok yüksek düzeyde besin maddesi elde edilmesidir.

 

Ziraat Yönergesi:

Bioland amblemi aynɪ ismi taşɪyan birlikten verilir ve kontrol edilir.

 

2. Biokreis, Biyo Çemberi

Tüm Almanya'da faaliyet gösterir ve 1979 senesinde üreticiler ve tüketiciler tarafɪndan ʺBiokreis Oberbayernʺ adɪ altɪnda kurulmuştur. Amacɪ ekoloji tarɪmɪ ilerletmektir. Bağɪmsɪz bir heyet tarafɪndan Biokreis amblemi/markasɪ onaylanmɪştɪr. Markanɪn kullanɪm koşulu verilen kurallara bağlɪdɪr. Biokreis internet sitesinde talimatlarɪ okuyabilirsiniz www.biokreis.de.

 

3. Biopark

Ekolojik kurul olarak 1991 senesinde BIOPARK e.V. altɪnda Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 16 ayrɪ kuruluşun katɪlɪmɪyla hayata geçirilmiştir. Günümüzde 700 tane üyesi vardɪr ve 15 eyalette BIOPARK yönergesi altɪnda çalɪşɪlɪr. Biopark amblemi kontrollü ekolojik tarɪmɪ ve ürünlerini simgeler.

 

Yetki Kriterleri:

 

4. Demeter

ʺdemeterʺ amblemi ziraat ürünleri olarak biyolojik-dinamik tarɪmɪn göstergesidir. 1924 senesinden bu yana bu özel üretim ekolojik ekonomide kullanɪlmaktadɪr. ʺdemeterʺ felsefesine göre tarɪmsal kurum şahsi ve kendi arasɪnda kapalɪ bir organizm olarak görülür ve sadece materyel etkiler değil materyel olmayan etkiler altɪndadɪr. Buna özgü olarak kozmik ritim, yani ay'ɪn, gezegenlerin etkisi biyolojik-dinamik preparat, bitki ekimi ve hayvan barɪnɪmɪ için önemlidir.

Kurum içinde Demeter Yönergesi ve yasal kurallar EG-Eko-Yönergesi ile tüm Demeter normu içerir.

 

5. GÄA - Ekolojik Tarɪm

Gäa'nɪn temelini eski DDR, Alman Demokrat Cumhuriyeti'nde kilise çevreci harekâtɪ oluşturur. Gäa Yunan toprak tanrɪçasɪdɪr ve kontrollü ekolojik tarɪm ürünlerini nitelendirir. Damga'nɪn verilme şartɪ çiftliğin ekolojik tarɪma uygun şekilde iki senelik süreçle değişiklik yapmasɪdɪr.

Senede bir defa çiftlikler devlet heyeti tarafɪndan kontrol edilir.

 

6. Naturland

Naturland 1982 senesinde kurulmuştur ve Demeter gibi uluslararasɪ iş görür. Naturland amblemi kontrollü ekolojik tarɪm ürünlerini simgeler. Naturland Yönergesi'nin ana maddesi bütünselliktir. Yani toprağɪn sürekli verimli bir şekilde kullanɪlmasɪ, doğanɪn, iklimin, havanɪn, suyun ve tüketicinin korunmasɪdɪr.

 

7. Eko Damgasɪ

Eko Damgasɪ kontrollü eko tarɪmɪnɪ simgeler. Dernek genelde kuzey Almanya bölgesinde iş görür. Ürünler tüm Almanya'ya dağɪtɪlɪr. EU-Biyo Kararnamesi dɪşɪnda kendi yönergeleri de damga için önemlilik taşɪr.

ÖKOSIEGEL e.V. derneği tanɪnma heyeti tarafɪndan Eko-Damgasɪ verilir. Amblemli tanɪnma iki senelik, yönergeye uygun ekim-biçim-üretim kontrol sonrasɪ verilir. Kriterlerin uygulanɪp, uygulanmadɪğɪnɪ EG-Eko kontrol yerinden senede bir defa gözden geçirilir.

 

Yönerge içerikleri:

 

8. ECO VIN

Alman Ekolojik Şarap Birliği ʺEcovinʺ 200 üyesiyle biyolojik bağcɪlarɪ temsil eder. ECOVIN damgasɪ kontrollü ekolojik üzüm, şarap, meyve suyu ve köpüklü şarabɪ simgeler. Ekolojik tarɪm EG-Eko Yönergesi'nin yanɪ sɪra ECOVIN Alman kurumunun yönergesi de çok önemlidir.

 

Aşağɪdaki hususlar geçerlidir:

 

Neuland Et

Neuland amblemi et ve salamɪn uygun şartlarda barɪndɪrɪlmɪş ve yetiştirilmiş hayvanlardan elde edildiği garantisidir. Neuland Yönergesi'nde hayvanlarɪn barɪndɪrma, yemleme ve transport kriterleri yer alɪr ( Domuz, Dana, Koyun, Horoz ve Tavuk). Yönergede ağɪrlɪk cinse uygun barɪndɪrɪlmaya verilmiştir. Neuland ekolojik yem kullanmak zorunda değildir. Fakat sadece kendi ürettikleri yemler geçerlidir. Soya'yɪ dɪşarɪdan alɪnabilinir. Hayvanȋ yem (Balɪk ve hayvan unu) yasaktɪr. Antibiyotik ve şişirici maddeler yasaktɪr. Gen tekniği kullanɪmɪ her halde yasaktɪr.

 

MSC - Kalɪcɪ Balɪkçɪlɪğɪn Garantisi

Marine Stewardship Council, MSC'nin görevi tüm dünyadaki balɪk sanayisini garantiye almaktɪr. Aktiv bir şekilde çevreci olarak balina, balɪk ve diğer deniz ürünlerini korur.

Mavi MSC amblemini vererek çevreci balɪk organizasyonlarɪnɪ ödüllendirir. Yani tüketici bu amblemle çevreci usulleriyle balɪk ürünlerini tüketebilir.

Almanya'daki WWF (World Wide Fund For Nature) bir kɪlavuz yayɪnlamɪştɪr. Bu kɪlavuzda hangi balɪk cinsi tüketilebilir ve hangi balɪk türü koruma altɪnda listesi yer alɪr. Diğer bilgiler için www.wwf.de/fischfuehrer

Balɪk yemek ile ilgili Greenpeace bir kɪlavuz hazɪrlamɪştɪr: greenpeace/fischfuehrer .

 

IFOAM – Uluslararasɪ Ekolojik Ziraat Organizasyonlarɪnɪn Çatɪsɪ

Tüm dünyadaki ekolojik ziraat organizasyonlarɪnɪ bir çatɪ altɪnda toplayan IFOAM-International Federation of organic agricultural Movements) 750 organizasyonu kapsar ve 108 ülkede dünyaya ekolojik, sosyal ve ekonomik tarɪm sistemlerinin ekolojik tarɪm altɪnda yapɪlmasɪnɪ amaçlar. IFOAM kendisi ekolojik tarɪm için normlar geliştirmiştir ve bazɪ çerçeveler içerisinde Eko zertifikasɪ verir. Bakɪnɪz: www.wikipedia.de

 

 

Adaletli ticarȋ muamele amblemi

Üçüncü dünya ülkeleriyle adaletli bir ticaret yapmak için, ürünler bu amblemle ticaretçiler ve nakliyat şirketleri tarafɪndan simgelenir. Adaletli ticari yollarla ve üreticilerin adaletli fiyatlarla ayakta kalmalarɪnɪ sağlamak ve tarɪm piyasasɪnɪn gelişmesini sağlamayɪ amaçlar. Birçok bilgiyi Fairer Handel Fairer Handel sayfasɪnda bulabilirsiniz.

 

1. TransFair

TransFair damgasɪ kahve, çay, şeker, bal, çikolata, muz, portakal suyu ve diğer ürünler için verilir. Köln'deki TransFair derneği bu ürünlerle ticaret yapmaz, sadece importçulara, ürünleri işleyen firmalara bu damgayɪ verir. Ortaklaşa bir yönerge hazɪrlanmɪştɪr. Gɪda maddeleri hemen hemen her marketlerde bulunur, özellikle dünya ve doğal gɪda maddelerinin satɪldɪğɪ dükkânlarda.

 

2. Gepa – Fair Handelshaus

Gepa Birliği nakliyat organizasyonlarɪnɪn başɪdɪr. Tipik ürünlerin (kahve ve çay) yanɪsɪra takɪ, el işi ve tekstil ürünleride satar. Ürünler süper marketlerde ve dünya dükkânlarɪnda bulunur.

 

3. BanaFair

Geinhausen'da bulunan Bana-Fair, TransFair gibi değildir. Bana-Fair direk ticaret yapar ve sadece muz ticareti yapar. Biyo dükkânlarɪnda ve dünya dükkânlarɪnda ürünler bulunur.

 

 

 

Süper Marketler Zincirinin Biyo Damgasɪ

O kadar çok biyo damgasɪ vardɪr ki, neyin ne olduğunu kestirmemiz zor olabilir. Bunun yanɪsɪra süper market zincirlerininde kendilerine ait biyo damgalarɪ vardɪr.

Aşağɪda her süper marketin kendi biyo damgalarɪ listelenmiştir.

 

REWE – Füllhorn

Rewe süper marketlerinin Füllhorn-biyo-damgasɪ kontrollü ekolojik tarɪmɪ simgeler. EG-Eko-Yönergesi ve ekolojik normlara göre ve Bioland, Naturland Ekim Birliklerinin normlarɪna göre ürünlerdir.

 

Plus – BioBio

Plus zincirinin kendi markasɪ olan ʺBioBioʺ kontrollü ekolojik tarɪmdan elde edilen ürünlerdir. Senede devletin bir defa yaptɪğɪ kalite kontrolünün dɪşɪnda, Plus kendisi de kalite kontrolü yapar.

 

EDEKA – Bio – Wertkost

ʺBio-Wertkostʺ EDEKA AG'nin kendi markasɪdɪr. Bu markanɪn altɪnda kontrollü ekolojik tarɪmdan elde edilen ürünler ve pazarlamasɪ yatar.

 

Metro – Grünes Land

Metro grubunun ticarȋ markasɪ ʺGrünes Landʺ kontrollü ekolojik tarɪmdan elde edilen gɪda maddelerini simgeler. Bu marka ile damgalanmɪş ürünler EG-Eko-Yönergeye uygun şekildedir.

 

Reformhaus – Biosiegel

ʺBio-Blattʺ reform evi ürünlerini, yeni form amblemi ile kontrollü ekolojik tarɪmdan elde edildiğini simgeler. EG-Eko-Yönergesi haricinde neuform-yeni form kalite kriterleri de önemlidir. Mesela gɪda maddeleri için elde edilmiş ekolojik hammaddelerin Demeter ve Bioland yönergesine uygun ve EU zertifikalɪ neuform veya üreticilerin kendine özgü ekim projelerine uygundur.

 

Tavsiye ve uygulama

Onaylanmɪş kalite amblemlerine dikkat

Reklâm amaçlɪ kullanɪlan ʺonaylanmɪş tarɪmʺ, ʺdoğal ürünʺ veya vb. gibi şeylere dikkat ediniz. Gɪda ürünleri alɪşverişinizde biyo damgalɪ olan ürünlere bakɪnɪz. Biyo ürünlerinin bulunduğu dükkânlarda kesin biyo damgasɪnɪ hâk etmiş ürünler bulunur. Bilgi ve danɪşma böyle yerlerde yapɪlɪr.

Devletin onayladɪğɪ biyo damgasɪ ve adlandɪrɪlan süper market zincirlerinin kalite damgasɪ olan ürünler tavsiye edilir.

 

Birinci seçiminiz yerel olmalɪ

Meyve, sebze ve diğer gɪda maddelerini alɪrken nereden geldiğine dikkat ediniz. Dünya turu yapɪp, gelen meyve veya sebze çeşitleri nakliye yolunda taze kalabilmeleri ve süper marketlerde taze satɪlabilmeleri için işlenmiştir. Bu yüzden yörenizde üretilen ürünleri tüketin. Yörenizdeki ekolojik tarɪmɪ ve çevreyi korumamɪz bu sayede sağlanabilir.

Çevre ve besin ile ilgili bilgileri bu sayfada okuyabilirsiniz: Ernährung und Umwelt.

 

İrtibat

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Postfach 14 02 70

53107 Bonn.

Tel: 02 28 / 529-0

Telefax: 02 28 / 529-42 62

http://www.verbraucherministerium.de

http://www.biosiegel.de

 

Süper Marketlerin Kalite Damgasɪ

Edeka Zentrale AG

New-York-Ring 6

22297 Hamburg

Tel: (040) 63770

Fax: (040) 2231

http://www.edeka.de

 

neuform Vereinigung deutscher Reformhäuser e.G.

Waldstraße 6

61449 Oberursel

http://www.reformhaus.de

 

REWE Handelsgruppe GmbH

„FÜLLHORN“

50603 Köln

http://www.fuellhorn.de

 

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstraße 5-43

45478 Mühlheim an der Ruhr

Tel: (0208) 5830

http://www.plus.de

 

METRO AG

Metro Str. 1

440089 Düsseldorf

Tel: (0211) 6886-0

http://www.metrogroup.de

 

Ekolojik Ekim Çatɪlarɪ

Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise Demeter-Bund

Brandschneise 2

64295 Darmstadt

Tel: (06155) 84690

Fax: (06155) 8469-11

http://www.demeter.de

 

Gäa e.V. - Vereinigung Ökologischer Landbau

Am Beutlerpark 2

01217 Dresden

http://www.gaea.de

 

Biokreis e.V.

Regensburger Str. 34

94036 Passau

Tel: (0851) 75 65 0 0

Fax: (0851) 75 65 0 25

http://www.biokreis.de

 

Rapunzel Naturkost AG

Haldergasse 9

87764 Legau

Tel: (08330) 910-0

http://www.rapunzel.de

 

BIOLAND - Verband für organisch-biologischen Landbau e.V.

Kaiserstr. 18

55116 Mainz

Tel: (06131) 2397913

Fax: (06131) 2397927

http://www.bioland.de

 

ECOVIN - Bundesverband Ökologischer Weinbau

Zuckerberg 19

55276 Oppenheim

http://www.ecovin.de

 

Naturland-Verband für naturgemäßen Landbau e.V.

Kleinhaderner Weg 1

82166 Gräfelfing

http://www.naturland.de

 

Ökosiegel - Verein Ökologischer Landbau

Barnser Ring 1

29581 Gerdau

 

biopark e. V.

Rövertannen 13

18273 Güstrow

http://www.biopark.de

 

Neuland-Fleisch

Baumschulallee 15

53115 Bonn

http://www.neuland-fleisch.de

 

Marine Stewardship Council (MSC)

Umweltfreundliche Fischereiprodukte

http://www.msc.org

 

Linkler

Tüketici İnisiyatifȋ

http://www.label-online.de

 

http://www.verbraucherministerium.de

 

http://www.biosiegel.de

 

http://www.bioland.de

 

http://www.biopark.de

 

http://www.demeter.de

 

http://www.ecovin.de

 

http://www.gaea

 

http://www.naturland.de

 

http://www.neuland-fleisch.de

 

http://www.transfair.org

 

Balɪk Kalite Damgasɪ

http://www.msc.org

 

Literatür

Bundesverband für Umweltberatung e.V. (bfub)(2000). Label für nachhaltige Produkte Bewertung von Produktkennzeichnungen. Bremen: Bundesverband für Umweltberatung e.V. (bfub)

 

Dirschauer,C. /Juretzko, B. /Kessner, K. (2009). In Lebensmitteln unerwünscht. Rückstände-Verunreinigungen-Schadstoffe.

http://www.waswiressen.de altɪnda ɪsmarlayabilirsiniz

 

Benzer Konular

Lebensmittelzusatzstoffe

Fairer Handel

Ernährung und Umwelt

Ökologische Landwirtschaft

Alerjiler

Nachhaltige Label und Gütesiegel

Gentechnik

Vollwertige Ernährung

 

Çeviri

Dilek Dogan-Alagöz