Umwelt und Nachhaltigkeit

İçme Suyu

ERROR: Content Element with uid "6321" and type "menu" has no rendering definition!

Önbilgi

İçme suyunun insanlarɪn ağɪz tadɪna uygun kullanmalarɪ için, belirli talepler icap etmektedir.

İçme suyu önemli ve misli bulunmayan bir gɪda maddesi olarak ʺGɪda Maddesi 1 Numaraʺ olarak nitelendirilmiştir. Bu yüzden içme suyu mikropsuz ve sağlɪğa zarar verici özelliklerden yoksun olmak zorundadɪr. Bunlardan hariç steril, ağɪz tadɪna uygun, renksiz (şeffaf), kokusuz ve içimi lezzet verici olmalɪdɪr. Yeterli bir basɪnçla ve akɪmɪyla elde edilmelidir. Çok az bir miktarda çözülmüş diğer maddeleri içerebilir ve kesinlikle tesisat ağɪnda dengesiz aşɪnma yapmamasɪ gerekir. Bu kurallar yasal olarak içme suyu kararnamesinde yer almaktadɪr.

 

Alman vatandaşlarɪnɪn % 98'i kamusal yoldan içme suyu ihtiyaçlarɪnɪ gidermektedirler. Bu ihtiyacɪn yaklaşɪk % 70'i Almanya'da bulunan yer altɪ suyundan temin edilmektedir. Su çok iyi doğal çözücü özelliğinden dolayɪ, izlediği yolunda yer altɪnda bulunan çeşitli kültelerden mineralleri alɪr ve böylece yer altɪnda temel birikim oluşur. Federal Almanya arazi jeolojik konumdan çeşitlilik gösterdiğinden dolayɪ suyun vasfɪda değişiktir.

Umumi içme suyu ihtiyaçlarɪ giderilen yerlerde, temel suyu koruma amaçlɪ himayelerde bulunabilinir.

 

Almanyada son on yɪlda kişi başɪ içme suyu tüketimi artmɪştɪr. Mesela 1950'de kişi başɪ sadece 85 litre iken, 80'de 145 litre olmuştur. 90'lɪ yɪllarda tüketim biraz geriye saymɪş, günümüzde yaklaşɪk günlük tüketim 130 litre olmuştur. Bilhassa vatandaşlarɪn çevreye karşɪ bilinçlenmeleri, evde kullanɪlan aletlerin suyu tasarruflu kullanma teknik düzeyinde olmasɪ ve su aidatlarɪnɪn eskiye nazaran artmasɪ, günlük su tüketiminin azalmasɪna yol açmɪştɪr. 130 litre tüketimin 2/3si hijyen için; duş, banyo ve kloset için, sadece % 3ü su olarak içiliyor veya yemek pişirmek amacɪyla kullanɪlɪyor.

 

İçme Suyunun Kalitesi

İçme suyunun kalitesi Su Temin Etme Müesseseleri ve Sağlɪk Daireleri tarafɪndan sɪkɪ bir şekilde gözetilmektedir. Çünkü su kirliliği ve zarar veren maddelerin ehemmiyeti çok büyük. Bundan dolayɪ tehlikeli maddelerin ölçek kriterleri diğer gɪda maddelerine nazaran dar tutulmuştur.

Almanya'da içme suyu sɪkɪ kurallar ve kontrollerden dolayɪ - su tesisatlarɪnɪn farklɪ işlemeleri- iyi ve hiç düşünmeden rahatlɪkla içilebilir. Tabiki yüksek kaliteli içme suyu sɪk sɪk sadece suyun arɪtɪlmasɪyla elde ediliyor. Arɪtɪlmamɪş suyun kalitesi çok kötü ise, tehlikeli maddelerin çevreye yayɪlmasɪnɪn oranɪ yükseliyor ve içme suyunu sağlamak zahmetli, pahalɪ oluyor.

 

Tavsiye ve uygulama

Kendi Kuyunuzdan Su Temini

2003te yürürlüğe giren İçme Suyu Kararnamesinde küçük içme suyu tesisatlarɪ, yani tek ve kişiye özel tesisatlarda, bahçede bulunan kuyular gibi, gözetim altɪndadɪrlar. Bu durumda kuyu sahibi, büyük su tesistlarɪ gibi, eşit haklar doğrultusunda hareket etmek ve aynɪ yükümü taşɪmak zorundadɪr.

Aşağɪdaki yasal kurallarɪ dikkate almak gerekir: Suyun insanlarɪn kullanabileceği şekilde mikropsuz, ağɪz tadɪna uygun ve temiz olmasɪ. Su tesisatɪnɪ işletmeye geçirirken ve işletmeden çɪkarɪrken veya bir değişiklik olursa, sağlɪk dairesine bildirilmesi. Tesisatɪn sahibi suyu inceletmekle yükümlüdür. Yɪlda bir defa bakteriyolojik ve kimyasal tahlil yaptɪrɪlmalɪdɪr.

En önemli tahliller Nitrit, Nitrat ve Amonyak tahlilleridir. Tabiki eğer bebekler ve küçük çocuklar kuyu suyu ile besleniyorlarsa, kesinlikle bakteriyolojik durumun kontrol edilmesi. Özel laboratuvarlarda yapɪlan incelemelerinin sonuçlarɪnɪn kesinlikle sağlɪk dairesine bildirimi.

 

Musluk Suyu Mu, Mineral Su Mu?

Dip sudan elde edilen içme suyu, sağlɪk bakɪmɪndan, pahalɪ mineralli sularla eş değerdedir. İstisna Nitrat oranɪnɪn yüksek olmasɪ veya klor dezenfektesidir. İçme suyu tehlikeli madde oranɪ derecesi mineral suya göre daha sɪkɪdɪr.

Bir kişi eğer mineral almak için değişik ve sağlɪklɪ beslenmek istiyorsa, mutlaka mineral suyu tüketmesine gerek yoktur.

Ekolojik ve ökonomik sebeplerde içme suyunu destekliyor: Mineral su sɪk sɪk tüketiciye uzun yollarla ulaşɪyor. Çevreyi yɪpratan, havayɪ kirleten faktörler ortaya çɪkɪyor. Direk olan ulaşɪmda mineral suyun fiyatɪ artɪyor. Önceden belirtildiği gibi mineral su arɪtɪlmɪş içme suyundan daha pahalɪ. İçme suyunu karbon diyoksitli gibi gazlɪ isteyenler, soda suyunu oluşturan aletleri alabilirler.

Eğer mineral su ilk seçim ise çevreye duyarlɪlɪğɪmɪzdan dolayɪ, alɪrken yaşadɪğɪnɪz aynɪ bölgeden olduğuna ve atɪlan şişelerde olduğuna dikkat ediniz.

SWR radyosunun ʺİçme suyu mu veya mineral su mu?ʺ yayɪyɪnɪ dinleyiniz:

Wasser_vs_Mineralwasser

 

İçme Suyu Filtresi

Bir çok aletler içme suyunu filitremek için piyasaya sunulur. Bu aletler değişik ve çeşitli tekniklerle, örnek olarak aktifkarbon filitresi, dönüşlü osmozla, iyon değişimi ile; problemli maddeleri azaltmak ve yok etmek için kullanɪlɪr.

Aslɪnda böyle filtrelere gerek yoktur, çünkü içme suyu sɪkɪ denetimlerden geçmektedir.

Yanlɪş kullanɪmda riskler oluşabilir: Filitre sistemi değiştirilmezse, mikrop toplanabilir.

 

Su Sertliğini Giderme Tesisatɪ

Su sertliğini gidermek için türlü türlü metodlar sunulur. Sert su sağlɪğa faydalɪ Kalsiyum, Magnezyum ve diğer mineralleri içerir.

Dezavantaj olarak sert su, 55 dereceden yukarɪ kaynatɪldɪğɪ zaman kireç lekelerine ve kireç kalɪntɪlarɪna yol açar. Kireç kalɪntɪlarɪ ɪsɪtɪcɪ çubuklarda biriktiği zaman, yüksek enerji kaybɪna mal olur, önlemek için sɪk sɪk kireç kalɪntɪlarɪnɪ temizlemek gereklidir.

Sert su hiç bir şekilde zararlɪ değildir. Kireç kalɪntɪlarɪ kolay bir yolla Limon asiti (sirke sadece soğuk su için kullanɪlɪr) ile temizlenebilir.

Kireci temizlemek için fikirleri www.weg-mit-dem-kalk.de bulabilirsiniz.

Uzmanlar su sertliğini giderme tesisatlarɪnɪ evler için eleştirilsel ve luzumsuz buluyorlar.

Kaynak: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

www.dvgw.de/wasser

Yine de içme suyunu arɪtmak isteyen olursa, (pahalɪ) alet almadan önce, çok iyi bilgilenmesi gereklidir. Yerel su kurumlarɪ içme suyu ile ilgili ayrɪntɪlɪ bilgi ve danɪşma hizmeti sunuyorlar. Çevre danɪşmanlɪğɪ da aynɪ hizmeti sunuyor Umweltberatungen

 

 

İçme Suyundaki Tehlikeli Maddeler

Almanya'da 2600 merkez büyük su tesisatlarɪndan elde edilen içme suyu, iyi ve çok iyi kaliteye sahiptir. Bu sonuca Federal Sağlɪk Bakanlɪğɪ ve Federal Çevre Dairesi'nin ʺinsanlarɪn kullanɪmɪ için suʺ kalite ve kontrol ikinci raporunda varɪlmɪştɪr. Bu araştɪrmada yasal kurallara % 99 uyulmuştur. www.bmg/Trinkwasser

 

İçme suyu tesisatlarɪnɪn kalite sorumluluğu evlere ait olan su borularɪnda biter. O andan itibaren ev ve daire sahipleri sorumludur. Bina borularɪnda kurşun, bakɪr, çinko veya kadmiyum kirlenmesi olup, içme suyuna karɪşabilir. 1950 senesinden önce inşa edilen binalarda kurşun borularɪna rastlanɪlɪr. Boruda 4 saatten fazla sabit kalan su, 10 mikrogram/litre, 2003 senesinde yürürlüğe giren sɪnɪr çizelgesine göre sɪnɪrɪ aşmɪştɪr, yani bayatlamɪştɪr. 2013 senesine kadar tüm kurşun borularɪnɪn değişmesi şarttɪr. Borular değiştirilene kadar ikametgâh eden kişileri suyu, içme suyu veya yemek pişirme suyu olarak kullanɪlamaz şeklinde uyarɪlmalɪdɪr. Taze su borudan, musluktan akarken serin olur, suyun boruda tɪkalɪ kalɪp kalmadɪğɪ bu şekilde anlaşɪlɪr.

Tarɪmla uğraşɪlan bölgelerde dip suda Nitrat fazlalɪğɪna rastlanɪlɪr. Bu geçici bir dönem içindir. Yerel su tesisleri diğer bölgelerden aldɪklarɪ su ile oranɪ dengelerler.

Ev kuyularɪnda düzenli kontrol olmadɪğɪ için tehlikeli maddelere daha sɪk rastlanɪlabilinir.

 

İçme Suyu Araştɪrmasɪ

Kurşun ve tehlikeli madde şüphesinde suyun kontrolden geçirilmesi gereklidir.

Araştɪrma sağlɪk dairesi, kimyasal araştɪrma daireleri ve özel laboratuvarlar tarafɪndan yapɪlɪr.

Stiftung Warentest ağɪr metalleri (kurşun, kadmiyum, bakɪr, çinko): www.test.de/analysen . Başka ayrɪntɪlɪ bilgi için Schadstoffuntersuchungen.

 

İçme Suyu Kazanɪ

İçme suyu kazanlarɪna, ʺWatercoolerʺ, bürolarda, doktor muayehanelerinde ve mağazalarda rastlanɪlɪr. Ne yazɪk ki alɪnan numunelerin % 20de mikroba rastlanɪlmɪştɪr. Bu kazanlar içme suyu hattɪna bağlɪ olmadɪklarɪ için, içme suyu kararnamesi dɪşɪnda kalɪyorlar. Maden suyu kararnamesi bu kazanlar için geçerlidir. Tabiki bu kararnamede doldurma tesislerinde sɪnɪr derecelerinin dikkate alɪnmasɪ önemli fakat sudaki mikrop oranɪ hakkɪnda pek sɪkɪ bir şey yer almɪyor.

Bundan dolayɪ, tüketici olarak su kazanlarɪndaki sulardan az miktarda içmeye özen göstermeliyiz.

 

İçme Suyu Tasarrufu

Suyu tasarruflu kullanmak için bir sürü imkânlar vardɪr.

Stiftung Warentest www.test.de/Wasser sparen sayfasɪnda tüm imkânlarɪ listelemiştir.

Bizim sayfamɪzda da yağmur suyu kullanɪmɪ altɪnda imkânlarɪ okuyabilirsiniz

Regenwassernutzung.

 

İrtibat

Umumi su temini yerel sorumluluk altɪndadɪr.

Belediyeden ve cemaati ilgilendiren yerlerden su temini yapɪlan tesisi öğrenebilir ve bu tesisten içme suyunun kalitesi üzerine bilgi alabilirsiniz.

 

Ders Malzemeleri

„Max Wasserwelt“

İçme suyu konusunda öğrenim oyun programɪ

Bağlantɪ:

Bundesverband für Umweltberatung e.V.

Bornstr. 12-13

28195 Bremen

E-Mail: bfubev@t-online.de

www.bfub.de

 

Knieps, E. / Lohmann G. (2002). Rund ums Wasser. Lernen an Stationen in der Grundschule. Kopiervorlagen und Materialen. Cornelsen Verlag

 

Su, içme suyu hakkɪnda ayrɪntɪlɪ ders malzemelerini Kuzey Ren Vestfalya lern-line öğrenim server'de bulabilirsiniz.

www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/wasser

 

Linkler

Su ile ilgili ayrɪntɪlar

www.wasser-lexikon.de

 

Bielefeld'teki içme suyu ile ilgilenen kurum

www.stadtwerke-bielefeld.de

 

Federal Çevre Bakanlɪğɪ

www.umweltbundesamt.de/wasser

 

Alman Maden Suyu Bilgi Merkezi

www.mineralwasser.com

 

Federal Vatandaşlarɪn Çevre İnisiyatifi, Su Çalɪşma Grubu

www.akwasser.de

 

Literatür

Umweltbundesamt (2011). Rund um das Trinkwasser. Kostenlos zu bestellen und als Download unter www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien

 

Höll, K. (2010). Nutzung im Kreislauf: Hygiene, Analyse und Bewertung. Berlin. Gruyter Verlag.

 

Seyfarth, R. / Soine, K. (2000). Kleines Lexikon der Trinkwasserbeschaffenheit. München. Oldenburg Industrieverlag.

 

Katalyse e.V. (Hrsg.) (1993). Das Wasser-Buch. Trinkwasser und Gesundheit. Köln. Katalyse e.V.

 

Benzer Konular

Resim kaynağı

Su Damlasɪ: © H. –G. Oed / Bundesumweltministerium

Su İçmek: © Uwe Steinbrich / PIXELIO

İçme Suyu araştɪrmasɪ: © Bernd Müller / Bundesumweltministerium

Su musluğu: © Brigitte Hiss / Bundesumweltministerium

Su bardağɪ: © Maren Beßler / PIXELIO

 

Çeviri

Dilek Dogan-Alagöz